Do pobrania

Akty prawne dotyczące Wspólnot  Mieszkaniowych (linki do strony sejmu)

1.     ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności  lokali (Dz. U. z  2000r. Nr 80, poz. 903 z poźn. zm.),

2.     ustawa z dnia 23 listopada 1964r.  Kodeks cywilny (Dz. U.  z 1964r. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.),

3.     ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )

4.     rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U.z 2001 r. Nr 156,poz. 1817 z późn. zm.)

5.     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.)

6.     ustawa z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

7.      ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zm. )

8.     rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz 454)

9.     ustawa z dnia 6 lipca  1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.  z  2001r. Nr 124,poz. 1361 z późn. zm. )

10.   ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

11.   ustawa z dnia  12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

12.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie  numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432)

13.   ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r , Nr 162,poz. 1568 z późn. zm.)

14.   Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

15.   ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. )

16.   ustawa z dnia  7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.  Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

17.   rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późn. 

18.    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r.  Nr 74, poz. 

19.   ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1459) 

20.   ustawa z dnia  7 czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 

21.   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron |